> 

Účetnictví

Finanční účetnictví se zaměřením na stanovení daňové povinnosti

Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných českých právních norem a účetních standardů, v rozsahu nezbytném ke splnění všech zákonných povinností klienta týkajících se vedení účetnictví. Součástí je evidence DPH (je-li klient plátcem), členění hospodářských operací pro potřeby správného stanovení daňové povinnosti k daním z příjmu a příp. dalších daní. K této službě patří i sestavení daňového přiznání k dani z příjmu (právnických osob, nebo fyzických osob), dani z přidané hodnoty, silniční dani, přehledu příjmů a výdajů pro OSSZ, a zdravotní pojišťovny. Dle potřeb klienta je možné rozšířit evidenci a výstupy pro potřeby výkaznictví. Je možné i dohodnout, že některé činnosti zůstanou v působnosti klienta (např. fakturace, pokladní kniha, sklady apod.).

Finanční a manažerské účetnictví

Rozšíření informační hodnoty účetnictví dle potřeb klienta a jeho managementu, nebo individuálního podnikatele. Toto rozšíření je škálovatelné, tzn. můžeme nastavit různou míru a hloubku rozšíření informací dle skutečné potřeby. U většiny menších firem a u středně velkých, zabývajících se obchodní činností a poskytováním služeb, postačuje rozšíření informací o nákladech a jejich řízení a plánování (nákladové účetnictví). U středně velkých firem výrobního charakteru je pak vhodnější rozšíření kromě nákladového hlediska také o hledisko vnitropodnikových výnosů (vnitropodnikové účetnictví). Další možnosti rozšíření mohou přicházet v úvahu u středně velkých firem ve speciálních případech. V praxi obvykle postačuje zavedení a členění hospodářských operací na střediska, zakázky, činnosti, členění nákladů a výnosů podle účelu a/nebo odpovědnosti. Způsob evidence, rozlišení, zpracování a hloubka členění jsou nastaveny individuálně dle potřeb klienta a nákladové optimálnosti. K těmto rozšířeným službám náleží i vytváření reportů a jejich pravidelné předkládání klientovi.

Účetní dohled a metodika

Pro klienty, kteří mají, nebo chtějí mít zabezpečené vedení účetnictví a administrativní práce vlastními zaměstnanci je možné dohodnout pravidelný dohled, kontroly, metodické vedení a pomoc při účtování složitějších operacích a sestavování účetní závěrky. Pro většinu opakujících se hospodářských operací je možné sestavit metodiku, a pracovní postupy pro zaměstnance klienta. Méně časté a složitější případy jsou pak řešeny formou konzultací, či zpřesněním a doplněním metodiky. Tato služba nahrazuje pozici hlavního účetního a přenechává klientovi některé výhody vlastní účtárny. Je kompromisem mezi externím vedením účetnictví a vlastní účtárnou, kdy se nepředává celý proces, ale jen některé činnosti. Za určitých okolností může být pro klienta výhodným dočasně ( např. mu umožní vychovat si vlastní hlavní účetní), nebo i trvale, kdy využívá spíše dohled nad účetnictvím s možností konzultovat složitější případy. Zároveň je služba vhodná pro začínající firmy, kterým umožní zavést účetnictví již od samého počátku tak, aby vyhovovalo i po nárůstu velikosti firmy.

> 

Mzdy a personalistika

Mzdy

Zpracování pravidelných měsíčních mezd dle podkladů dodaných klientem. Převzetí souboru do 200 zaměstnanců a zpracování prvních mezd jsme schopni provést do jednoho měsíce. Větší rozsah dle dohody. Standardními výstupy při zpracování mezd jsou měsíčně výplatní pásky zaměstnanců, rekapitulace mezd, účetní doklad k zaúčtování mezd, přehled pro správu sociálního zabezpečení, přehledy pro zdravotní pojišťovny, příkaz k úhradě doplatků mezd, srážek i odvodů - v papírové i elektronické podobě. Kvartálně generování závazku ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, včetně příkazu k úhradě. Ročně pak zúčtování daně zaměstnanců, sestavení a tisk mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně.

Personalistika

Vedení kmenového souboru zaměstnanců pro potřeby zpracování mezd, jejich pracovně právních a daňových dokladů a dokumentů. Pomoc při přípravě pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovně právních dokumentů. Poradenství zaměstnancům při uplatňování daňových slev a zvýhodnění, pomoc při vyplňování „Prohlášení poplatníka daně z příjmů…“, vystavování potvrzení o příjmech na žádost zaměstnance apod. Další personálně administrativní činnosti, jako registrace firmy a zaměstnanců (přihlášky a odhlášky) u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, dle potřeby zpracování statistických výkazů s údaji z personalistiky a mezd.

> 

Poradenství

Realizační studie

V rámci poradenské a konzultační činnosti nabízíme zpracování realizačních studií (tzv. feasibility study) na nové podnikatelské záměry. Jedná se o plánování a testování ekonomické proveditelnosti záměru. Obsahuje především stanovení potřebných zdrojů projektu, návrh jeho financování, plán návratnosti investovaných prostředků, analýzy možných rizik projektu, příp. kompletní SWOT analýzy a návrhy na jejich ošetření, stanovení tzv. bodu zvratu a další. Rozsah a hloubka studie se řídí velikostí a složitostí podnikatelského záměru a potřebami klienta.

Na takto zpracovanou a schválenou realizační studii by pak mělo navazovat operativní plánování realizace projektu. Nezřídka se také stane, že po podrobné analýze podnikatelského záměru je od něj ustoupeno, nebo je přepracován.

Již jsme také několik podnikatelských záměrů klientům zcela rozmluvili hned na počátku (a zdarma), čímž jsme jim (snad) ušetřili nemalé náklady a starosti (doufám, že jsme je tím nepřipravili o úspěch a zbohatnutí :-)